Vårt miljö och hållbarhetsarbete

Vi på Telfa vill bidra till en bättre värld och ta ansvar för vårt avtryck. Detta gör vi genom att sträva efter en hållbar utveckling med fokus på att skapa en ekonomisk stabilitet med lönsam tillväxt, minska negativ miljöpåverkan, hålla en hög affärsetik och vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Medarbetarnas dagliga engagemang gör skillnad och är en förutsättning för Telfas framgång. En viktig del i hållbarhetsarbetet är därför att vara en arbetsplats där man trivs, utvecklas och känner stolthet för att representera.

 

Telfa har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan år 2000 med en kontinuerlig utveckling av arbetssätt och förbättring av miljöprestanda. Sedan 2018 kvantifierar vi vårt klimatavtryck i CO2-ekvivalenter där det är möjligt och sedan 2020 rapporterar vi enligt GHG-protokollet. Från denna information tar vi avstamp och sätter mål och skapar åtgärder för att minimera vår miljöpåverkan.
Kvalitets- och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhetsstyrning och vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Ladda ner certifikat, ISO 9001 / ISO 14001 (pdf)

Syftet med en ISO certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad behöver man uppfylla kraven för aktuell ISO standard. Certifiering betyder godkänd revision -och för att bli certifierad behöver man först genomgå en certifieringsrevision och bli godkänd. Därefter tilldelas verksamheten ett certifikat som bevis på att kraven för ISO-standarden är uppfyllda. Varje år sker sedan en uppföljande revision för att kontrollera att kraven upprätthålls.

 

Globala mål

VÅRA GLOBALA MÅL

2021 blev startskottet för oss och vi började satsa på hållbarhetsarbetet på allvar. Du kan läsa mer om starten längre ner på sidan tillsammans med information om hur vi kom fram till att det är just dessa mål, tagna från de globala målen, vi framför allt ska jobba med. 
Läs mer om arbetet i OEM's hållbarhetsrapport här

 

Bra arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö både hos oss och våra leverantörer samtidigt som vi har en ekonomisk tillväxt
OEM:s uppförandekod, Code of Conduct, betonar vikten av att bland annat alltid uppträda etiskt och korrekt samt att respektera människors rättigheter. Uppförandekoden ställer även krav på leverantörerna som ska bekräfta att de agerar inom ramen för respektive lands lagar, motverkar korruption och lever upp till intentionerna i uppförandekoden, exempelvis genom att erbjuda sina anställda en säker och sund arbetsmiljö och att barnarbete inte förekommer. 

 

Globala mål 5
Globalt mål 8
Globalt mål 09
Globalt mål 13

VI ÄR EN INKLUDERANDE OCH JÄMNSTÄLLD ARBETSPLATS

Alla medarbetare på Telfa uppmuntras att påverka sin egen karriär genom att vara nyfikna, kreativa och målinriktade. De flesta ledare rekryteras internt och stor kraft läggs på att identifiera och utveckla personer med ledaregenskaper som kan bli framtidens ledare, både lokalt och centralt.

Öka andelen kvinnor vid nyanställningar med syfte att på sikt öka antalet kvinnor i ledande befattning.

VÅRA MEDARBETARE SKA TRIVAS BÅDE HOS OSS OCH HOS VÅRA LEVERANTÖRER

Det ska vara en bra arbetsmiljö hos oss och våra medarbetares trivsel är mycket viktig. Därför genomför vi regelbundet medarbetarundersökningar samt att alla medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal per år för att säkerställa detta. Fysisk säkerhet är viktig för oss och vi lägger mycket energi på att vårt logistikcenter ska vara en trygg plats att arbeta på.

VI HAR SOM MÅL ATT INSPIRERA TILL EN MER HÅLLBAR INDUSTRI

På Telfa vill vi inspirera till hållbarare lösningar och vara med och bidra i utvecklingen till en mer hållbar industri. Vi vill ta fram och kommunicera ut både internt som externt om hållbara lösningar i hopp om att inspirera fler att arbeta mot en hållbar värld. Detta gör vi genom vår kunniga personal i konversation samt genom vår marknadskommunikation och digitala kanaler.

 

VI ARBETAR AKTIVT FÖR ATT GÖRA MEDVETNA VAL AV TRANSPORTER OCH ELFÖRBRUKNING

Att stoppa klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och vår allra största påverkan är från personal och transportering av gods samt användningen av våra lokaler.
Därför ligger vårt fokus främst på dessa punkter och vi arbetar samtidigt mot att påverka våra kunder och leverantörer att göra medvetna val.

 

HUR VI ARBETAR MED JÄMNSTÄLLDHET

Vi jobbar med mångfald i vår marknadskommunikation för att visa att vi är en attraktiv och inkluderande arbetsplats för alla. Vi vill därmed även bidra till att vår bransch i helhet utvecklas till att bli mer jämställd.

Vi genomför kartläggning av antalet kvinnor i bolaget och med ledarroll varje år. I rekryteringsprocessen är det viktigt för oss att rikta oss till alla oavsett kön och ursprung. Vi för en öppen dialog om vikten av detta arbete och vill fortsätta informera kring ämnet.

HUR VI ARBETAR MED ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi jobbar med ledande tillverkare inom sina specialistområden. Dessa är globala aktörer och ligger i framkant gällande teknik och produktutveckling.Vi har nära och långsiktiga samarbeten med våra leverantörer. I våra leverantörsuppföljningar ställer vi krav bland annat på att de har uppförandekod som bygger på FN’s principer och att de efterlever lokal arbetsmiljölagstiftning. Vi har mål på organisk tillväxt och lönsamhet.

HUR VI ARBETAR FÖR EN HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATION OCH INFRASTRUKTUR

I våra leverantörsbedömningar följer vi upp hur våra tillverkare arbetar med miljöstyrning i sin produktion och vilka koldioxidutsläpp verksamheten medför. Vi följer upp att våra leverantörer efterlever de lagar kring kemikalieinnehåll i produkter som EU har ställt upp.

 

HUR VI ARBETAR FÖR ATT BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

 • Vi har installerat solpaneler vårt lager och huvudkontor i Tranås.
 • Vi köper endast in förnybar energi utöver den el vi själva producerar.
 • Vintern 21/22 installerades LED-belysning i gamla lagerdelen på vårt logistikcenter i Tranås vilket ger en årlig besparing på ca 70 000 kWh.
 • Med nya verktyg kan vi genomföra möten även digitalt som komplement till våra fysiska möten. Vi följer också upp hur många möten som görs på distans.
 • Vi ser över vår klimatpåverkan på godstransporter.
 • Vi har i flera år jobbat med digital fakturering och idag är vi i princip helt omställda.
 • Vi klimatkompenserar våra tjänsteresor i samarbete med VI-skogen. 

 • Divider
  Resan med globala målen tar fart
  Det första steget i arbetet var att vi på koncernnivå genomförde en intressentanalys och väsentlighetsanalys för att skapa möjlighet att ta fram nya övergripande hållbarhetsmål. Målen kopplas till Agenda 2030 och några av dess 17 mål. Telfa har utefter detta tagit fram egna mål och aktivitetsplaner som kopplar till dessa övergripande mål.

  HUR TAR MAN REDA PÅ VAD SOM ÄR VIKTIGT FÖR OSS?

  En viktig del i hållbarhetsarbetet är dialogen med koncernens intressenter, och vilka är då intressenterna? Jo det är kunder, leverantörer, medarbetare och ägare.
  För att ta reda på vad som var viktigt för dessa skickades det ut en undersökning i form av en enkät som berörde olika hållbarhetsfrågor med grund i de 17 globala målen från Agenda 2030, som vi nämnde tidigare. Svaren från intressentdialogen sammanställdes för att skapa en tydlig bild av vilka av de globala målen respektive grupp tycker att OEM skall prioritera.
  Nedan presenteras vilka mål som fått flest röster från respektive intressentgrupp.

   

  Globala mål intresseanalys

   

   

  VAD ÄR MEST VÄSENTLIGT FÖR OSS?

  Resultatet från intressentanalysen sammanvägt med vad som är väsentligt och möjligt att påverka för OEM-koncernen ligger till grund för hållbarhetsgruppens förslag på vilka som är OEM:s mest väsentliga hållbarhetsfrågor.  

  Genom väsentlighetsanalysen får vi fyra prioriterade områden som täcker in alla tre aspekterna av hållbarhet;  

  • Miljömässigt ansvarstagande  
  • Socialt ansvarstagande 
  • Ekonomiskt och etiskt ansvarstagande

   

  Väsentlighetsanalys

   

   

  Kundsupport

  Kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig!  - Vår växel är öppen vardagar 08.00-17.00 med lunchstängt mellan 12:00-13:00

  phone 075-24 24 450

  Skicka e-post Skicka e-post