Uppförandekod - Code of conduct

Uppförandekoden (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt.

Telfa ABs uppförandekod bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för koncernens samtliga bolag. De grundläggande principerna i uppförandekoden är:

Mänskliga rättigheter

1. Telfa AB stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter.
2. Telfa AB är inte delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

3. Telfa AB upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. Telfa AB erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.
4. Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.
5. Telfa AB tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.
6. All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV-/AIDS-status, medlemskap i fackförening och sexuell läggning, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

Miljö

7. Telfa AB stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: ”Där det finns hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring”.
8. Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och Telfa AB tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
9. Telfa AB uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och Telfa AB arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

Antikorruption

10. Telfa AB arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning, samt med att proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att ta itu med korruption såväl internt som i koncernens försörjningskedjor.

Ladda ner dokumentet

Uppförandekod (SV)

Kundsupport

Växel

075-24 24 450

Skicka e-post