Uppförandekod (Code of conduct)

Uppförandekod (Code of conduct)

Uppförandekoden (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt. Välj önskat språk nedan för att ladda ner dokumenten.

Områden med högsta prioritet

1. Mänskliga rättigheter
    
OEM stödjer och respekterar de internationellt erkända mänskliga
    rättigheterna och är aldrig delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

2. Anti-korruption
    
OEM står för ärlighet, integritet och ansvarsfullhet. Detta gör att alla former
    av korruption, inklusive utpressning och bestickning, aldrig tolereras.

3. Miljöansvar
    
Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och
    OEM tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

Övriga områden

1. Föreningsfrihet
    
I enlighet med lokal lagstiftning är alla medarbetare fria att starta eller delta
    i facklig verksamhet. OEM erkänner rätten till kollektiva förhandlingar    
    avseende anställningsvillkor.

2. Tvångsarbete
    
Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att
    avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.

3. Barnarbete
    
OEM tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år
    ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är
    minst 18 år.

4. Diskriminering
    
Mångfald bland OEMs medarbetare uppmuntras och ingen oavsett ras,
    hudfärg, kön, sexuell läggning, nationalitet, familjestatus, religion, politisk
    uppfattning, etnisk bakgrund, social bakgrund, social status, ålder, facklig
    tillhörighet eller handikapp ska diskrimineras. Fysiska eller psykiska
    trakasserier är strängt förbjudna inom OEM.

5. Förebyggande miljöåtgärder
    
Hållbarhet är ett nyckelord för OEM och ändliga resurser undviks så ofta
    som möjligt. OEM arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande
    perspektiv, vilket innebär prioritering av miljövänliga lösningar och
    undvikande av miljöbelastande ämnen så långt det är möjligt.

6. Konsumenträttigheter
    OEM agerar alltid enligt god affärssed när affärsuppgörelser görs med
    konsumenter. OEM säkerställer också att varor och tjänster motsvarar
    legala krav.

7. Konkurrens
    OEM följer lokal lagstiftning och medverkar inte i konkurrensbegränsande
    uppgörelser.

Ladda ner dokumenten

Uppförandekod (SV)     Code of conduct (EN)